Drobečková navigace

Úvodní stránka > Ochrana osobních údajů > Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

v souladu s ustanovením článku 13-14 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR

 

Základní škola Jana Bezděka Martinice, příspěvková organizace, se sídlem v Martinicích,

IČO: 750 22 494. (dále jen správce osobních údajů) je příspěvkovou organizací obceMartinice, která je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem ZŠ je poskytování základního vzdělávání dětí ve smyslu školského zákona. V rámci svých činností zpracovává osobní údaje žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců, příp. dalších fyzických osob (dále jen subjekty osobních údajů). Postupuje přitom v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen GDPR)

Účel zpracování osobních údajů:

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v rámci zajišťování svých činností zejména pro tyto účely:

 • zápis k základnímu vzdělávání,

 • zajištění základního vzdělávání

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků

 • poskytování poradenských služeb

 • zajištění školního stravování

 • výběrová řízení na zaměstnance

 • pracovněprávní a mzdová agenda

 • evidence uchazečů o zaměstnání

 • zajištění BOZ, evidence úrazů

 • ochrana majetku a osob

 • prezentace příspěvkové organizace

 • organizace škol v přírodě, zájezdu, exkurzi, sportovních pobytových kurzů

 • projekty, žádosti o dotace

 • vedení účetnictví příspěvkové organizace

 • smlouvy a objednávky služeb

 

Právní základ zpracování osobních údajů:

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

 • podle čl. 6. odst.1 písm. a) GDPR, subjekt osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů

 • podle čl. 6. odst.1 písm. c) GDPR, splnění právní povinnosti, která se na správce osobních údajů vztahuje na základě příslušných zákonných předpisů zejména z.č. 561/2004 Sb.(školský zákon),z.č. 262/2006 Sb.(zákoník práce), z.č. 500/2004 Sb. (správní řád), aj.

 • podle čl. 6. odst. 1 písm. e) GDPR, zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci osobních údajů uložena zvláštním právním předpisem.

Při zpracování osobních údajů u správce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Při zpracování osobních údajů u správce nedochází k předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Doba uchování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

Zabezpečení osobních údajů:

 

Správce osobních údajů má odpovědnost za jakékoliv zpracování osobních údajů a na základě posouzení pravděpodobných a závažných rizik daného zpracování zavedl vhodná a účinná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. 

 

Práva subjektu údajů:

 

 • právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat u správce osobních údajů

 • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,

 • právo na výmaz osobních údajů,

 • právo na opravu nebo doplnění nepřesných osobních údajů,

 • právo na omezení zpracování osobních údajů,

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

 • právo na právo na přenositelnost osobních údajů,

 

Práva a žádosti lze uplatnit u správce osobních údajů.

Uplatnění práva a podání žádosti budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s GDPR. V případě, že nesouhlasu s vypořádáním žádostí, máte lze uplatnit právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní údaje správce:

 

Základní škola Jana Bezděka Martinice

Sídlo: Martinice 70, 769 01 Holešov

Zastoupena: Mgr. Nicol Darmovzalovou, ředitelkou školy
Tel: 519 399 015

ID datové schránky: efsrb3s
Webové stránky:
zsmartin@volny.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mikroregion Holešovsko se sídlem Masarykova 628, 769 01 Holešov

zastoupený předsedou Ing. Martinem Bartíkem

Odpovědná osoba pro výkon pověřence:

Anna Zapletalová

Adresa: Masarykova 628. 769 01 Holešov

Telefonní spojení: 573 521 454

Email: poverenec@mikroregionholesovsko.cz

29. 11. Zina

Zítra: Ondřej
 • PROJEKTY

banner šablony III.jpg


ovoce a zelenina do škol

 mléko do škol

recyklohraní

zsmartinice